MS ISO 9001:2015

:SKOP::

PENGURUSAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN

::OBJEKTIF KUALITI::

Memastikan min skor pemantauan pengurusan

penilaian dan peperiksaan sekurang-kurangnya 4.0.

 

 

 

Nota:

* Semua maklumat adalah tertakluk kepada perubahan dan pindaan.